EXHIBITION     WETERING GALERIE        Amsterdam  22 januari till 20 februari 2011                                                 New Sculptures

 
 There is constant movement in the work of Michiel Schierbeek. Cyclical. Lyrical. A continuous line, looping. Like the line we move along – little white   blood cells in a big vein – on a daily basis. Sometimes, on the way, we get stuck, a knot forms, and the movement is delayed, slower, tighter. Other   times, the movement is easier and we flow, higher, peaking red before heading downward again.

  Schierbeek shows us the delicate rhythm within the unending roundabout of our lives. That, perhaps, you can zip through the path, busily, or you can   see the path as a greater structure, with no end, no destination, only conscious movement. He shows us, too, how movement flows through both   rigidity and flexibility – the difference is, within flexibility there is capacity for change.

 Wanda Praamsma

BIOGRAPHY COMMISSIONS PRESS
Traffic series                                                                                                  

Athene airport
Dublin airport
Las Vegas airport
Zurich airport

Boston airport
Chicago airport
Marseille airport
Tokyo airport

Barcelona airport
Kansas City airport
New Delhi airport
Warschau airport

Caïro airport
Kopenhagen airport
San José airport
Valencia airport

    LOGISTICS SERIES

                      

                Traffic series Aquarellen / Watercolors   2008     

BIOGRAPHY

 

 

Aan de hand van een virtueel boek kunt u op deze website de ontwikkeling van het werk van Michiel Schierbeek bekijken.
Begonnen vanuit een construktivistische traditie, met uit papier gevouwen reliëfs en beelden gemaakt van gietijzer via - met acryl beschilderde houten beelden met een thema en associatieve vormen - weer terug naar de intuïtieve wiskunde.
Werk met wiskundige figuren, zoals de gulden snede en veelvlakken zoals die voorkomen bij kristallen. Als materiaal gebruikt hij daarbij glas en staal.Vormen van de Amsterdamse School en de ritmiek van glas in lood ramen uit
die tijd inspireren zijn werk. De invloed van het licht, transparantie en reflectie zijn tevens belangrijke elementen.

Na 2000 heeft zijn werk vooral te maken met natuurkundige processen zoals richting en beweging.Cirkels en ellipsen van glas draaien als transparante planeten in een denkbeeldige baan. De figuren worden op hun plaats gehouden door bijvoorbeeld een geabstraheerde stadsplattegrond of doorgemoffelde metaalconstructies van ellipsen.
Vormen als rotondes, cirkels en ellipsen staan voor denkbeeldige banen en uitsneden van plattegronden spelen ook een rol.
Rotondes, ronde vormen of fragmenten van plattegronden dienen een concreet doel, zij zijn vertalingen van de ruimte om ons heen en helpen ons die te begrijpen en gebruiken. De ruimte lijkt nog maar een doel te dienen nl een netwerkvoor de voortgang van verkeersstromen.
Ook het luchtruim kent een netwerk van vliegverkeer net zoals oceanen en rivieren belangrijk zijn voor de logistiek.

Zijn nieuwe werk probeert deze netwerken en bewegingen in beeld te brengen.
Momenteel concentreert hij zich op het gebruik van de ruimte om ons heen zoals men die dagelijks ervaart. Een constante verkeersstroom van logistieke bewegingen met het opstijgen en landen van vliegtuigen, het varen van vrachtschepen en het voort razen van vrachtverkeer.
Met Google Earth speurt hij de wereld af en maakt gebruik van bestaande of geabstraheerde plattegronden van dorpen, verkeersknooppunten en vliegvelden of fotografeert logistieke bewegingen op locatie.

 

On this website one can take a tour through a virtual book, to view the development of the work of Michiel Schierbeek.
Constructivism was his starting point, with from paper folded reliefs, and sculptures made of cast iron through to acrylic painted wooden sculptures. Sculptures with a theme and with associative forms and then back again to the intuitive mathematics. Works based on mathematical figures, like the golden section, and polyhedrons and the shapes of crystals.
The materials he used were stained glass and glass combined with steel.
Much of these sculptures were also inspired by the Dutch architectural movement “ The Amsterdam School ” and also, the proportions as used in the stained glass windows made in the period of that same movement.

After 2000 his work is especially related with physical processes like direction and movement.
Circles and ovals of glass turn as transparent planets round an imaginary orbit.
The shapes are fixed in place through spray-painted metal constructions representing for example an abstracted street map or ovals expressing orbits.Cut-outs of maps, roundabouts, circular shapes and ovals stand for imaginary tracks.
The outlay on maps serve a concrete aim, they help us to understand the space around us.
It seems like space serves only one purpose namely to provide us with a network for the ongoing progress of the flow of traffic and logistics.
The atmosphere accommodates a network of flying airplanes as do the oceans and rivers for cargo ships.

His latest work deals with these networks and movements. Presently he is concentrating on the use of the space as we experience it daily.
A constant traffic flow of logistic movements with the take off and landing of aeroplanes, moving cargo ships and the road rage of forever endless lanes of cars and trucks.
With Google Earth he investigates the world and makes use of existing or abstracted maps of villages, interchanges, airports and photographs the logistic movements on location.
All to create a new image.